Privacy policy

Domahidi Ágota Kriszta egyéni vállalkozó
HATÁLYOS: 2022.11.01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

Az adatkezelő adatai:
Vállalkozó neve:

 • Domahidi Ágota Kriszta egyéni vállalkozó
 • Székhely: 8600 Siófok, Koch Róbert utca 27/A 2/7
 • Adószám: 59636234-1-34
 • Nyilvántartási szám: 57683546
 • Telefonszám: +36 30 129 71 21
 • E-mail cím: info@momlife.hu

Domahidi Ágota Kriszta egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) kijelenti, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok figyelembevétele mellett tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti az ilyen adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait.

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett zsebibabaaruhaz.hu webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. Adatkezelő a személyes adatokat maximálisan bizalmasan kezeli és megteszi a megfelelő intézkedéseket az adatok biztonsága érdekében.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelő adatvédelmi elvei megfelelnek az alábbi idevonatkozó jogszabályoknak :

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirő
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS MÓDJA

A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve az adatok önkéntes megadásával adja meg. Az érintett megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az érintettek jogainak védelme.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és információkat Adatkezelő az alábbi esetekben használja fel:

 • rendelések kezelése és kiszállítása
 • webáruházi szolgáltatások biztosítása
 • fizetések lebonyolítása
 • a termékekről, szolgáltatásokról és akciókról, valamint termék- és szolgáltatásajánlatokról való értesítés (Hírlevél küldés)

Adatkezelő a megadott személyes adatokat ezektől eltérő célokra – az érintett előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül - nem használja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása: amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik, kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció/rendelés során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval/rendeléssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Az adatok az érintett általi törlésére, valamint Adatkezelő általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 ADATBIZTONSÁG

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra.

Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Adatai hosszú távú védelmének biztosítása érdekében a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és amennyiben szükséges, az érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Regisztráció/rendelés során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • saját e-mail cím
 • jelszó (regisztráció esetén)
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, valamint alkalmazottai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye:

 • GLS Futárszolgálat munkatársai
 • könyvelő, informatikai rendszert szolgáltató vállalat.

Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatkezelő az érintett személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon.

Az érintett a személyes adatainak törlését, módosítását, valamint adatkezeléssel kapcsolatos információkat a info@momlife.hu e-mail címen kérheti.

Az érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a tájékoztatást.

 Az érintett adatainak nem jogszerű kezelése, felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: http://www.naih.hu/

COOKIE-K

A webáruházban tett látogatások során cookie-t, cookie-kat – karaktersorozatot tartalmazó kis fájl(oka)t – küld a szerver a felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben lesznek vagy egyáltalán nem lesznek használhatóak. A cookie-(k)ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A webáruház használata során harmadik fél is elhelyezhet cookie-kat a felhasználó böngészőjében. Ezek a cookie-k statisztikai célokat szolgálnak, valamint hirdetések hatékonyságát növelik (Google Analytics, Google Remarketing).

A webáruház látogatása során eldöntheti, hogy engedélyezi-e a marketing jellegű cookie-kat vagy sem. A látogató szándékának kifejezése után az engedélyező sáv eltűnik, helyette egy kisebb "Cookie beállítások" fül marad meg a webáruház alsó részén, ezzel biztosítva, hogy a hozzájárulás később módosítható legyen.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek; és mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását.